[email protected]       +1 800 546 35 48

METODE

METHODE

Fremgangsmåden i dette projekt består af en række elementer. For det første en analyse af status (for hvert land) med henblik på at vurdere sektorernes konkrete behov for viden om design for bæredygtighed og innovation. For det andet udvikling af en strategi samt retningslinjer for, hvordan SInnDesign resultaterne kan integreres i de nationale VET systemer. For det redje udvikling af SInnDesign træningsmaterialer og værktøjer (Manual, værktøjer, Ressource center, Produktkatalog samt Manual for undervisere og trænere). For det fjerde en pilotafprøvning af materialerne via træningssessioner og workshops. Og for det femte en evaluering, tilpasning og redigering af materialerne.

 • Arbejdspakke 1 - Status analyse +

  Bæredygtighed er et koncept, som har stor bevågenhed hos specialister inden for byggeri og boligindretning i alle de deltagende lande, men i sektorerne for byggevarer, møbler og boligtekstiler mangler der viden og værktøjer til at støtte en systematisk integration af bæredygtigheds- og innovationsovervejelser i design management og produktudvikling. For at underbygge denne antagelse, starter projektet med at gennemføre en status analyse, der afdækker eksisterende viden og værktøjer samt virksomhedernes (efterspørgsel) og undervisningsinstitutionernes (udbydernes) behov.
 • Arbejdspakke 2 - Integration af SInnDesign materialer i de nationale VET systemer +

  Med henblik på at opnå en succesfuld implementering af projektets indhold og metoder skal disse indarbejdes i de nationale uddannelsessystemers tilbud. Forslag til en sådan integration og spredning af projektets resultater i relevante, eksisterende uddannelser, samt etablering af nye uddannelser, udvikles i denne arbejdspakke.
 • Arbejdspakke 3 - Udvikling af SInnDesign træningsmaterialer og værktøjer +

  Formålet med denne arbejdspakke er at udvikle SInnDesigns træningsmaterialer og værktøjer, som er projektets centrale elementer. Målet er at forsyne uddannelsesinstitutioner and virksomheder i de tre relaterede sektorer med omfattende og opdaterede kvalitetsmaterialer om bæredygtigt design og innovation. Herved styrkes såvel studerendes som professionelles kompetencer på området, hvilket dels gør de studerende mere attraktive på jobmarkedet, og dels fremmer virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til bæredygtighedsudfordringerne. SInnDesign træningsmaterialer og værktøjer består af: Moduler og Værktøjer om design for bæredygtighed og innovation; Ressourcecenter samt Katalog med eksempler på best practices relateret til produkter og virksomheder.
 • Arbejdspakke 4 - Pilot træning og demonstrationsworkshops +

  Formålet med denne arbejdspakke er at gennemføre pilottræningsforløb og demonstrationsworkshops med målgrupperne i de deltagende lande, så projektparterne får feedback på materialernes forståelighed og anvendelighed, og så kendskabet til materialerne når ud til en større målgruppe, som får lejlighed til at udveksle erfaringer med brugen af materialerne. SInnDesign moduler og værktøjer bruges i virkelige situationer, enten af studerende, designere eller af virksomheder.
 • Arbejdspakke 5 - Evaluering, harmonisering og redigering af SInnDesign træningsmaterialer og værktøjer +

  De vigtigste formål med denne arbejdspakke er:

  - At harmonisere formatet for værktøjer, kapitler i modulerne og andre output, som bliver udarbejdet i projektet. Dette sker fra starten af projektet, så arbejdsopgaverne optimeres.
  - At udvikle en evalueringsmetode til at vurdere, om SInnDesign træningsmaterialer og værktøjer opfylder projektets mål.
  - At etablere procedurer for indarbejdelse af den feedback, der er resultatet af arbejdspakke 4.- At udarbejde de endelige versioner af SInnDesign træningsmaterialer, ressourcecenter, katalog over best practices samt manual for undervisere og trænere.
 • Arbejdspakke 6 - Informationsspredning og styrkelse af videndelingseffekter +

  Denne arbejdspakke har til formål at udbrede kendskabet til projektet og dets resultater på nye og effektive måder. Projektet indeholder en række initiativer, som skal sikre en høj demonstrationseffekt til andre sektorer og undervisere.

  Arbejdspakken fokuserer på informationsspredning på tre forskellige måder:

  - Hjemmeside som en multifunktionel trønings- og videnspredningsplatform. Hjemmesiden vil være proaktiv og brugerdreven og resultere i inspirerende træningsmaterialer, værktøjer og eksempler på anvendelse via cases og nationale workshops.
  - Trænings- og demonstrationsworkshops, som holdes hos virksomheder, og som dermed involverer de deltagende virksomheder og sektorer.
  - Publicering af artikler, som beskriver det udviklede materiale, samt deltager i den offentlige debat omkring bæredygtighed og hvordan virksomheder kan bidrage via udvikling af bæredygtige produkter.
 • Arbejdspakke 7 - Projektledelse og møder +

  Arbejdspakke 7 har til formål at sikre at alle projektaktiviteter bliver udført i overensstemmelse med projektplaner og budgetter, og følger Lifelong Learning/Leonardo da Vinci’s administrative og finansielle regler. Målet er også at sikre kvaliteten af alle projektets processer. Aktiviteter til intern kvalitetskontrol vil blive udført i løbet af hele projektperioden for at checke, at projektledelsen, produkterne og resultaterne er af høj kvalitet, sådan som det er fastlagt i projektets overordnede mål. Ud over den overordnede ledelse, omfatter denne arbejdspakke organisering og dokumentation af projektets møder.
 • 1

Arbejdsplan

 • Arbejdspakke 1

  100%
 • Arbejdspakke 2

  100%
 • Arbejdspakke 3

  100%
 • Arbejdspakke 4

  100%
 • Arbejdspakke 5

  100%
 • Arbejdspakke 6

  100%
 • Arbejdspakke 7

  100%